درگذشت ناگهانی جانباز فداکار وبرادر عزیزمان جناب آقای اٌقران

درگذشت ناگهانی جانباز فداکار وبرادر عزیزمان جناب آقای اٌقران

با نهایت تأثر و تأسف, درگذشت ناگهانی جانباز فداکار و برادر عزیزمان جناب آقای اکبر قولی را به خانواده داغدارش; همکاران ارجمند سازمان فرهنگ و ارتباطات ؛ و جامعه فرهنگی ایران و ایتالیاتس
خدمات شایسته و تلاشهای خالصانه ایشان در پیشبرد و معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی - اسلامی و همچنین امور فرهنگی رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا در سالهای متمادی و همکاری و حمایت از فرهیختگان این کشور بر کسی پوشیده نیست.
روحش شاد و یادش گرامی باد
sladmhargadh
رایزن فرهنگی ج.ا. ایران در ایتالیا

scair