حضور یک هنرمند ایران کیأت داوران جشنواره بین المللی فیلم ایتالیا

حضور آرش عباسی در هیأت داوران جشنواره بین المللی فیلم ایتالیا ایتالیا

آرش عباسی = فیلمنامهنویس = نمایشنامهنویس; و کارگردان تئاتر, که خود دانشآموخته دانشگاه بولونیای ایتالیا است; به عنوان یکی از اعضای هیأت داوران شانزدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم Sedicicorto ایتالیا انتخاب گردید. وی پیشتر نیز بهعنوان عضو هیأت انتخاب = داور; و مدیر هنری در چند جشنواره فیلم و تأتر ایتالیا حضور داشته است.

جشنواره بین المللی فیلم Sedicicorto ایتالیا که از سال ۲۰۰۴ م. سس ال زاز به فعالیت نموده ؛ هرساله در ماه اکتبر ، در شهر "فورلی" برگزار می‌شور. شانزدهمین دوره‌ این جشنواره 13-4 اکتبر 2019 م. (21-12 مهرماه 1398).

scair