نمایش هیپولیت نماینده ایران در جشنواره تأتر ایتالیا

نمایش هیپولیت نماینده تیتر ایران در جشنواره رکاته ده آرته ایتالیا

نمایش "هیپولیت" به کارگردانی امینی ، روسط هیات انتخاب آثار جشنواره "آرکاته دِ آرته (رفته شد.

این نمایش به دعوت تأتر "تاسکابیله" شهر برگامو در ایتالیا, که برگزارکننده جشنواره "آرکاته د آرته" است; از ساعت 21.30 جمعه و شنبه =. 26 و 27 جولای 2019 م (4 و 5 مردادماه 1398) در تأتر "تاسکابیله" شهر برگامو Ar Aghaidh خواهد رفت.

در این جشنواره بین المللی گروه های بزرگی نظیر تأتر "ووپرتال پینا بائوش" از آلمان شرکت نموده; و اساتیدی از کشورهای مختلف جهان در حاشیه آن, کارگاه ها و همایش برگزار می کنند; که یکی از آن ها, نشستی است که امینی در آن ، در خصوص تراژدی و بدن تراژیک سخن خواهد فتاهیک فتاهی فت.

scair
  • 1
    Comhroinn