علی شمس

علی شمس (نمایشنامه نویس - بازیگر- کارگردان)

Dreapadoireachta از سال 1364 تا کنون, بالغ بر ده نمایشنامه تألیف نموده و در کنار فعالیت به عنوان دستیار کارگردان و بازی در سریال های تلویزیونی و نمایش های متعدد, بسیاری از نمایشنامه های خود را نیز کارگردانی و اجراء نموده است. وی از زمان عزیمت به ایتالیا جهت ادامه تحصیلات تخصصی در دانشگاه Wisdom شهر رم ؛ Dreapadoireachta با اجرای نمایشنامه های "خوتای نامک" و "قلعه انسانات" خود در ایتالیا, نقش مؤثری دامارای نارانان اراران ناراران اراران ناراراران اراراران اراراران اراران ناراراران ارار اران ن اراران نار اراران نار اراران ناراران اراران ن

scair
Gan catagóir