برگزاری وبینار

 وبینار روز جهانی زبان مادری

رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا روز جمعه 1 اسفندماه 1399 اسفندماه XNUMX وبیناری را به مناسبت روز جهانی ز اتالیر "یوراسلاوا ررانووا" مسؤل بخش فرهنگی و مطبوعاتی سفارت ایتالیا در تهران ؛ "دانییِلا مِنِگینی" استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه "کافوسکاری" ونیز ؛ ایمان منسوب بصیری استاد زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران ؛ "ناتالیا تورنِسِلّو" استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شرق شناسی ناپل ؛ "آنتونِلا شُرَکا" استاد ترجمه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه آزاد اسلامی تهران ؛ "روزاریا گامباتِزا" استاد متن خوان زبان و ادبیات ایتالیایی دانشگاه تهران ؛ و شهرزاد هوشمند استاد متن خوان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه "ساپینزا" شهر رم ؛ به مدیریت "آنتونِلّو ساکِتی" نویسنده و روزنامه نگار ؛ با موضوع بررسی تاریخچه ؛ وضعیت بالفعل ؛ و چشم انداز آموزش زبان و ادبیات فارسی و ایتالیایی در دانشگاه های ایران و ایتالیا برگزار نمود. در آغاز این وبینار, امینی رایزن فرهنگی ایران در ایتالیا طی سخنانی بیان داشت: "... آموزش و فراگیری دوسویه زبان های فارسی و ایتالیایی, کلید دروازه مناسبات همه جانبه فرهنگ محور دو فرهنگ و تمدن غنی و پرقدمت ایران و ایتالیا است .. . درک متقابل, هدف نهایی تمامی فعالیت های رایزنی فرهنگی ؛ یگانه متولی دیپلماسی فرهنگی ایران در ایتالیا ؛ و همکاران ایتالیایی مان در ایران است… رایزنی فرهنگی در این راستا ، فعالیت هایی همچو پشتیبانی ان کر ؛ س تجهیز ادورای منابع ؛ برگزاری دوره های آموزشی ؛ گشایش اتاق ایران ؛ و مشارکت در برگزاری نشست ها و همایش های تخصصی در دانشگاه های ایتالیا ؛ مشارکت در ترجمه و نشر آثار ادبی فارسی به زبان ایتالیایی ؛ برگزاری مستقل دوره های آموزشی حضوری و مجازی زبان فارسی ؛ و… را در دستور کار قرار داده است ". 

scair