نمایشگاه آثار هنرمندان مؤسسه "تذهیب" در ایتالیا

با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا: نمایشگاه آثار هنرمندان مؤسسه "تذهیب" در پادوا ایتالیا

با همکاری رایزنی فرهنگی ج.ا.ایران در ایتالیا ، 36 اثر از هنرمندان موسسه فرهنگی هندان موسسه ج.ا.ااران در یر Léigh níos

Leanúint ar aghaidh ag léamh ...
نمایندگان ایران در جشنواره سینمایی "مذهب امروز" ایتالیا

حضور هفت فیلم کوتاه ایرانی در بیست و یکمین دوره جشنوا،هر یهره

فیلم های کوتاه "باران آهسته می بارد" ساخته سعید نجاتی ؛ "فروزان" ساخته میرعباس خسروی نژاد ؛ "چند گره دورتر" ساخته منصور فروزش ؛ "پیدایش" ساخته آبتین مظفری ؛ Léigh níos

Leanúint ar aghaidh ag léamh ...
زبان فارسی در دومین همایش ملی اساتید تی ید ت ا ت م م م مید ید

با پشتیبانی رایزنی فرهنگی: اختصاص بخشی ویژه به موضوع آموزش زبان فارسی در د دیهن همایش ملی اساتی مت خماد ملی اسایایایا ا الالالالالالالالا

با پشتیبانی Taispeáin díochlaonadh ج.ا.ایران ایتالیا ، دومین همایش ملی اساتید متن خوان دانشگاه های ایتالیا ؛ با Léigh níos

Leanúint ar aghaidh ag léamh ...
نمایش "مدیترانه" علی شمس در ایتالیا

نمایش "مدیترانه" به نویسندگی و کارگردانی علی شمس در شهرهای رم و پسکارا ایتالیا

نمایش “مدیترانه” به نویسندگی و کارگردانی علی شمس ، 24 اکتبر 2018 م. (2 آبان ماه 1397) در شهر پسکارا ؛ و 28 - 26 اکتبر (6 - 4 آبان Léigh níos

Leanúint ar aghaidh ag léamh ...
Seó amharclainne na Meánmhara san Iodáil.

Feidhmíocht na cuideachta amharclainne "Don Quixote" san Iodáil.

Tosaíonn turas cuideachta amharclainne na hIaráine san Iodáil arna stiúradh ag Ali Shams an stiúrthóir Natural ó chathair Pescara ag leanúint ar aghaidh go dtí an Róimh agus Búdaipeist.
Cuideachta amharclainne Don Chisciotte Léigh níos

Leanúint ar aghaidh ag léamh ...