برگزاری وبینار باستان شناسی

معرفی کاوش های باستان شناسی دانشگاه سالنتو در محوطه شهرتد

روز چهارشنبه 6 اسفند ماه 1399 وبیناری با موضوع ارایه گزارش کاوش ها و تحقیقات گروه باستان شناسی دنشگنشگان (تورونشگان ( "رونشگان)" رونشگان (تورون (الان (الان) "تور تون (ال تون (ال تون)" و رونمایی از Léigh níos

Leanúint ar aghaidh ag léamh ...